Οι σκοποί του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οργανισμού είναι:

  • Ο περιορισμός των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων του Γαλβανιστηρίου.
  • Η ανάπτυξη και καθιέρωση μεθόδων ανακύκλωσης και επαναξιοποίησης των αποβλήτων.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης Περιβαλλοντικών καταστροφών και η δημιουργία σεναρίων αντιμετώπισής τους.
  • Η ενημέρωση-εκπαίδευση των εργαζομένων στον έλεγχο των περιβαλλοντικών πλευρών του οργανισμού.
  • Ο συνεχής περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Γαλβανιστηρίου.

Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, ο οργανισμός έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης τους περιβάλλοντος. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει:

  • Μελέτη και προσαρμογή στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
  • Προγράμματα Επενδύσεων σε σχετικές υποδομές.
  • Οργάνωση δομής και μεθόδων που προωθούν τους σκοπούς του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Εκπαίδευση του εμπλεκομένου προσωπικού.
  • Αρχεία Μετρήσης και Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων.

Τα παραπάνω είναι σε απόλυτη συμφωνία με το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 καθώς και με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Για την «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ»

Παπαδιόχος Νικόλαος

Φόρμα επικοινωνίας