Η Παπαδιόχος Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει πολιτικές που σκοπεύουν στην συνεχή
επίτευξη των παρακάτω:

 • Στην απόλυτη ανταπόκριση του οργανισμού στις ανάγκες και επιθυμίες των    πελατών της.
 • Στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων της.
 • Στην συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διεργασιών της.
 • Στην αρτιότητα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Στην αναγνώριση  και επιβράβευση της εργατικότητας.
 • Στην ασφάλεια κατά την εργασία.
 • Στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της.
 • Στην εκπλήρωση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Στην πιστοποίηση του οργανισμού με ISO9001.
 • Στην πιστοποίηση του οργανισμού με ISO14001.
 • Στην εκπλήρωση των διατάξεων του κανονισμού δομικών προϊόντων ΕΕ 305/2011 και πιστοποίηση των μεταλλικών κατασκευών της με CE.


Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, ο οργανισμός εφαρμόζει
συστήματα διαχείρισης των παραγωγικών και υποστηρικτηκών διεργασιών του.

Τα παραπάνω είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης
- ISO 9001,
- ISO 14001,
- OHSAS 18001,
- καθώς και με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η Παπαδιόχος Α.Β.Ε.Ε. έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

 

Επιδιώκεται η πιστοποίηση του οργανισμού στο OHSAS18001.

Φόρμα επικοινωνίας