Σχέδιο 1: Παραδείγματα βελτιωμένων σχεδίων συγκόλλησης τεμαχίων.

Σχέδιο 2: Αφήνουμε διόδους στα ενισχυτικά "φτερά".

Σχέδιο 3: Οι εξωτερικές ενισχύσεις σε ανοιχτά τμήματα πρέπει να περιλαμβάνουν πλαγιοτομές και οπές αποστράγγισης, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις συσσώρευσεις ψευδαργύρου.

Σχέδιο 4: Επί των κατακόρυφων τμημάτων, διαμπερείς οπές ή εγκοπές σε σχήμα V, πρέπει να τοποθετούνται διαγώνια, αντικριστά μεταξύ τους και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κλειστό τμήμα.

Σχέδιο 5: Με την διάνοιξη οπών στην περιοχή, όπως φαίνεται στο σχήμα, επιτυγχάνεται καλύτερη επιφάνεια γαλβανίσματος.

Σχέδιο 6: Οι οπές θα πρέπει να γίνονται στα ψηλότερα και στα χαμηλότερα σημεία των προς γαλβάνισμα αντικειμένων, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης εξαερισμός κατά την εμβάπτιση και η πλήρης αποστράγγιση κατά την εξαγωγή από το "μπάνιο" ψευδαργύρου. Εσωτερικές ανομοιομορφίες θα πρέπει να εξαλείφονται όπου αυτό είναι εφικτό

Σχέδιο 7: Στα τμήματα στα οποία περιλαμβάνονται διαφράγματα ή φλάντζες θα πρέπει οι οπές να κατασκευάζονται με κατάλληλες κλίσεις ώστε να διευκολύνετε η κυκλοφορία ψευδαργύρου κατά την εμβάπτιση. Σε μικρούς ορθογώνιους κοιλοδοκούς οι τέσσερις γωνιές θα πρέπει να πλαγιοτομούνται. Σε μεγαλύτερους κοιλοδοκούς θα πρέπει να ενσωματώνεται και μία επιπλέον οπή στο κέντρο του διαφράγματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο από την εταιρεία Wedge

Φόρμα επικοινωνίας